Föreningens stadgar

Antagna vid konstituerande möte 1981-05-06 i Göteborg.
Ändrade 1992-02-29 och 2006-02-25

§ 1.    Benämningar

 1. Föreningens namn är Spårvägssällskapet Ringlinien. Som kortform kan även användas "Sällskapet Ringlinien", "Ringlinien" eller "Sällskapet".
 2. Föreningens signatur är SSR.

§ 2.   Syfte och verksamhet

 1. SSR är en allmännyttig ideell förening, vars huvudsakliga syfte är att främja intresset för lokaltrafik och bevarande av anläggningar/driftsformer, föremål och uppgifter av lokaltrafikhistoriskt intresse, främst med anknytning till spårvägen i Göteborg och lokaltrafiken i Västsverige.
 2. SSR:s verksamhet omfattar: anskaffning/insamling, renovering/redigering, underhåll och förevisning/publicering av anläggningar/föremål/uppgifter, forskning, utfärder, studiebesök, mötesverksamhet m.m.
 3. SSR strävar efter samarbete med föreningar med liknande syfte.

§ 3.   Inträde, medlemskap och årsavgifter

 1. Såväl enskild fysisk person som organisation/juridisk person kan bli medlem.
 2. Medlemskap indelas i:
  a) enskild medlem - en röst på möten - 1 x årsavgiften.
  b) familjemedlemskap gällande för två namngivna vuxna personer boende på samma adress, samt barn tillhörande familjen - två röster på möten - ca 1,5 x årsavgiften,
  c) juridisk medlem - en röst på möten.
  d) hedersmedlem - en röst på möten - ingen årsavgift.
 3. Inträde i föreningen beviljas av styrelsen och vinnes, med undantag för hedersmedlem, genom att erlägga avgift.
 4. Årsavgiften erlägges:
  a) av blivande medlem som beviljats medlemskap, senast två månader efter att beslutet meddelats,
  b) av medlem, utan särskild påminnelse, före februari månads utgång aktuellt kalenderår.
 5. Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet för det närmast följande kalenderåret.
 6. Inbetald årsavgift återbetalas ej.
 7. Hedersmedlem är ständig medlem av sällskapet och utses av årsmötet efter förslag från styrelsen. Till hedersmedlem kan utses den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat Spårvägssällskapet Ringlinien.

§ 4.   Utträde

 1. Medlem som ej erlägger årsavgiften enligt § 3.4 ovan, har utträtt ur föreningen.
 2. Skriftlig anmälan om utträde gäller fr.o.m. det datum anmälan kommit styrelsen tillhanda.

§ 5.   Uteslutning

 1. Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte och verksamhet. Innan medlem utesluts, skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. För beslut om uteslutning erfordras att minst 2/3 av styrelsens ledamöter röstar härför.
 2. Beslut om uteslutning kan inom två månader överklagas till nästkommande möte, varvid för definitivt beslut om uteslutning erfordras minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarnas röster härför.

§ 6.   Mötesformer

 1. Möte där alla slags frågor och beslut kan förekomma är styrelsemöte (med vissa begränsningar enligt denna stadga) och allmänt möte, varav ett årligen är årsmöte (se §§ 8 och 12).
 2. Arbetsmöte är ett möte där ett visst arbete för föreningen diskuteras. Arbetets uppläggning i stort och former för kallelse, anges av styrelsen som också utser ansvariga.
 3. Klubbaftnar är ett annat möte än vad som nämnts under punkt 1 och 2 ovan. Inga beslut kan fattas på klubbafton, vars främsta syfte skall vara en möjlighet för medlemmarna att träffas. Styrelsen utser ansvariga arrangörer.

§ 7.   Beslutande organ

 1. Föreningens högsta beslutande organ är allmänt möte.
 2. Den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet handhaves av föreningens styrelse.

§ 8.   Allmänt möte

 1. Årsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång, på den tid och plats som styrelsen fastställer.
 2. Annat allmänt möte sammankallas på tid och plats som styrelsen bestämmer under förutsättning att:
  a) styrelsen så finner erforderligt,
  b) minst 5% medlemmar skriftligen, och med uppgivande av skäl begär detta hos styrelsen,
  c) om de båda revisorerna så begär.
 3. Protokoll skall alltid föras vid allmänt möte.

§ 9.   Kallelse till allmänt möte

 1. Medlem kallas till allmänt möte genom personlig kallelse, som skall vara medlemmen tillhanda senast 10 dagar före mötet, under den adress medlemmen uppgivit.
 2. Med kallelsen skall följa ärendelista, av vilken skall framgå vilka frågor mötet har att ta ställning i.

§ 10. Berättelser

 1. Styrelsens och revisorernas berättelser skall på ett sätt som framgår av kallelsen till årsmötet, finnas tillgängliga för medlemmar senast 10 dagar före det årsmöte vid vilket de skall föredragas.

§ 11. Rösträtt vid allmänt möte

 1. Rösträtt vid allmänt möte tillkommer endast närvarande medlemmar. Omröstning sker öppet, såvida icke annat beslutas i varje enskilt fall. Vid val skall röstning ske med slutna sedlar om någon begär det.
 2. Beslut fattas med enkel majoritet, utom de fall denna stadga anger annat.
 3. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten.
 4. Styrelseledamot eller suppleant för denne äger icke rätt att deltaga i val av revisorer eller deras suppleanter, ej heller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12. Dagordning och ärenden vid allmänt möte

 1. Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:
  a) mötets öppnande
  b) val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
  c) fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  d) styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
  e) revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
  f) beslut om fastställelse av balans- och resultaträkning
  g) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  h) ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
  i) ärenden som medlem stadgeenligt väckt (motioner)
  j) val av styrelseledamöter jämte suppleanter
  k) val av föreningens ordförande
  l) val av två revisorer jämte deras suppleanter
  m) val av valberedning
  n) fastställelse av årsavgift för nästkommande kalenderår
  o) övriga frågor som mötet önskar behandla och eventuellt besluta i
  p) mötets avslutande
 2. Vid annat allmänt möte skall följande dagordning gälla:
  a) mötets öppnande
  b) val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare
  c) fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  d) ärenden som angivits i kallelsen till mötet
  e) övriga frågor som mötet önskar behandla
  f) mötets avslutande
 3. Vid annat allmänt möte än årsmöte, får ej beslut fattas i andra ärenden, än de som angivits i kallelsen till mötet.

§ 13. Motion till allmänt möte

 1. Önskar medlem förelägga allmänt möte visst ärende, skall skriftligt förslag härom inlämnas till styrelsen senast 30 dagar före mötet. Styrelsen framlägger förslaget jämte eget yttrande till mötet.

§ 14. Räkenskapsår och revision

 1. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
 2. Revisorer utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.
 3. Revisorerna skall kontinuerligt under året granska föreningens verksamhet och skall ha tillgång till alla erforderliga handlingar. Senast tre veckor före årsmöte skall räkenskaperna för föregående år jämte styrelsens berättelse och protokoll för samma tid överlämnas till revisorerna.
 4. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över anmärkningar som framförts av revisorerna.

§ 15. Valberedning

 1. Valberedning utses av årsmötet och skall framlägga förslag till styrelse och revisorer vid nästa årsmöte, samt vid eventuella fyllnadsval innan dess.

§ 16. Styrelse

 1. Styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, skall leda föreningens verksamhet under verksamhetsåret.
 2. Styrelsens ledamöter väljes av årsmötet för två år i sänder, varav hälften vartannat år. Styrelsens suppleanter väljes av årsmötet för ett år i sänder. Årsmötet utser bland styrelsens ordinarie ledamöter dess ordförande för ett år i sänder.
 3. Styrelsen skall ha minst sju ledamöter, och består av ordförande, sekreterare, kassör jämte övriga ledamöter.
 4. Suppleant inträder som ordinarie ledamot vid ordinarie ledamots förfall.
 5. Styrelsen utser minst två firmatecknare.

§ 17. Styrelsens sammanträden och beslutsförhet

 1. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Till sammanträde skall alltid suppleanter kallas.
 2. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden.
 3. Styrelsen är beslutsför, när minst halva antalet ledamöter, varav minst en är firmatecknare i föreningen, är närvarande.
 4. Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall där denna stadga anger annat.
 5. Styrelseledamot och suppleant för sådan, är ansvarig för de beslut han övervarit, såvida han inte till protokollet låtit anteckna, att han har avvikande mening.

§ 18. Verksamhetens ledning

 1. Styrelsen fördelar inom sig förekommande uppgifter.
 2. Styrelsen kan för visst ärende adjungera personer utanför styrelsen.
 3. Styrelsen kan utse befattningshavare som inför styrelsen är ansvarig för viss del av föreningens verksamhet. Sådan person äger avgöra förekommande ärenden inom de ramar som angivits av styrelsen. (Jfr § 6.2.)

§ 19. Tillhörighet

 1. Styrelseledamot och suppleant skall vara medlem i SSR.
 2. Revisor och revisorssuppleant behöver ej vara medlem i SSR.
 3. Vid allmänt möte skall vid behov kontroll kunna göras av de närvarandes rösträtt (erlagd medlemsavgift).
 4. Styrelsen kan besluta att endast medlemmar äger tillträde till visst möte eller verksamhet.
 5. Styrelsen skall kontrollera att person som erhåller visst uppdrag i föreningen, är myndig enligt allmän lag i de avseenden detta är nödvändigt för uppdragets genomförande.

§ 20. Stadgeändring och föreningens upplösande

 1. Ändringar av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande allmänna möten, av vilka ett skall vara årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan dessa möten.
 2. Förslag till stadgeändring eller föreningsupplösning skall tillställas medlemmarna med kallelsen till mötet.
 3. För beslut om stadgeändring och föreningens upplösning fodras beslut med stöd av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna.

§ 21. Föreningens tillgångar vid upplösning

 1. Vid upplösning av föreningen skall styrelsen eftersträva att föreningens museiföremål bevaras för framtiden i enlighet med föreningens syfte och verksamhet. I första hand bör museiföremålen kostnadsfritt, i befintligt skick, erbjudas annan liknande seriös förening eller institution.
 2. Rullande material bör om möjligt kunna visas i drift av ny ägare.
 3. Föreningens samlingar av småföremål, handlingar m.m. skall av ny ägare hållas samlade och tillgängliga för seriös forskning.
 4. Om museiföremål inte kan bevaras, skall de säljas och de influtna medlen användas för att stödja sådan verksamhet för vilken denna förening verkat.

§ 22. Tolkning

 1. Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas, gäller styrelsens mening tills dess årsmöte avgjort frågan.